Thứ Hai, 15 tháng 3, 2021

pH Là Bao Nhiêu Trong Môi Trường Nuôi Cấy Mô Thực Vật

pH thích hợp cho môi trường nuôi cấy mô thực vật ( Plant medium) là bao nhiêu? Những yếu tố nào ảnh hưởng tới pH của môi trường?pH của môi trường thường được điều chỉnh từ 5.5 đến 6.5, nhưng phổ biến nhất là ở mức 5.7 hoặc 5.8. pH dưới 5.5 làm agar không đông, còn trên 6.0 có thể làm agar quá cứng (Murashige, 1973).

pH môi trường nuôi cấy thường giảm từ 0.6 đến 1.3 đơn vị sau khi hấp (Sarma và cộng sự, 1990).

Việc nuôi cấy mô thực vật có thể giảm độ pH theo thời gian do sản xuất axit hữu cơ hoặc sử dụng ni-tơ. Owen và cộng sự (1991) đã kiểm tra pH môi trường dưới ảnh hưởng của hormone thực vật, muối vô cơ, nguồn cacbon hydrat, chất làm đông, than hoạt tính và phương pháp bảo quản môi trường. Tất cả các yếu tố này ảnh hưởng đến độ pH.

Điều chỉnh pH môi trường bằng 1.0 hoặc 0.1 N HC1 hoặc NaOH bằng cách sử dụng ống nhỏ giọt trong lúc khuấy môi trường. Luôn điều chỉnh pH trước khi thêm agar.

Tham khảo bài viết

  1. Môi trường nuôi cấy mô tế bào thực vật

Related Posts

pH Là Bao Nhiêu Trong Môi Trường Nuôi Cấy Mô Thực Vật
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Like the post above? Please subscribe to the latest posts directly via email.